Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

ՀՀ  ԲՏԱՆ իրավաբանական վարչությունում փորձագետի մրցույթ

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը`

Բարձր տեխնոլոգիաների, թվայնացման, կիբեռանվտանգության, ռազմարդունաբերության, ինովացիոն տեխնոլոգիաների, կապի, փոստի, համացանցի (ինտերնետի) և տիեզերական բնագավառների վերաբերյալ նախարարությանը և համակարգի կազմակերպություններին իրավական խորհրդատվության տրամադրման աշխատանքի կատարում, նախարարության կողմից կնքվող պայմանագրերի և նախարարություն ներկայացված գրությունների, դիմում-բողոքների և առաջարկությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների կատարում: Անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքային խմբերի և հանձնաժողովների աշխատանքներին մասնակցություն և դրանց գործունեությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարում: Նախարարությանը վերապահված գործունեության ոլորտներին առնչվող օրենսդրության կատարելագործման և բարեփոխման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների կատարում: Նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից մշակված ինչպես նաև պետական մարմինների կողմից Նախարարության քննարկմանը ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարում՝ անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրելով և կիրառելով նաև դատական և միջազգային պրակտիկան:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 • «Իրավագիտություն» կամ «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն
 • իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի,իրավաբանական գիտելիքների, ոլորտը կարգավորող օրենսդրության անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, 
 • անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
 • օտար լեզուների գերազանց տիրապետում 
 • հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ 
 • համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն,

Փորձագետը պարտավոր է՝

 • Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները:
 • Պահպանել նախարարությունում սահմանված ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը:
 • Պահպանել աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման միջոցները:
 • Իրականացնել աշխատանքային օրենսդրությամբ, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով և պայմանագրով իրենց վերապահված այլ պարտականությունները:

Փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը սահմանվում է մինչև 01.12.2023թ..: 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 05.09.2023թ.:

Փորձագետների ընտրությունը կատարվում է փաստաթղթային եղանակով:

Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3, հեռ.59-01-17, 

էլ. փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։  

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 • դիմում Նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով. 
 • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճենները. 
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
 • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը
 • մեկ լուսանկար 3+4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: 

Դիմումի ձևը  կցվում է: