Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
  • Ի՞նչ տվյալներ պետք է ներկայացնել վարչական մարմնին ուղղված գրավոր դիմումով:
  • Դիմողի անունը, ազգանունը, հասցեն, իրավաբանական անձի դեպքում ՝ նրա լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը, վարչական մարմնի անվանումը, դիմումով ներկայացվող պահանջը, դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկը, դիմումը         կազմելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը, դիմողի ստորագրությունը և իրավաբանական անձի կնիքը (ըստ ցանկության ):
  • Ի՞նչ տվյալներ կարող է տեսնել դիմումատուն՝ իրեն տրված ծածկագրի համարը մուտքագրելով առցանց համակարգ:
  • Իր դիմումի կարգավիճակը, տվյալ մարմնում դիմումի ստացման ամսաթիվը, դիմումին պատասխանելու համար նախատեսված ժամկետը, այն պաշտոնատար անձի տվյալները, ում կարող է ուղղել հարցերը:
  • Ի՞նչպես ուղարկել դիմումը նախարարություն:
  • Էլեկտրոնային փոստով, փոստի միջոցով, առձեռն (նախարարության փոստարկղ):