Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը`

ԳՀՓԿԱ գործող և նոր կնքվող պայմանագրերի կատարման նկատմամբ նախնական հսկողության ընթացքը գրագետ, ժամանակակից թվային գործիքների ներդրմամբ իրականացնելու, ուղեկցելու և պայմանագրերի կատարումը ժամանակին, առանց էական ուշացումների ավարտին հասցնելու, պայմանագրի կատարման արդյունավետությունը (այդ թվում ֆինանսական միջոցների ծախսման) գնահատելու նպատակով։

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

1) Բարձրագույն կրթություն

2) Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն

3) Իր լիազորությունների հետ կապված անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքների իմացություն

4) Հաշվետվությունների կազմման, մշակման, վերլուծությունների կատարման ունակություն

5) Փորձ նախագծերի կառավարման կամ դրան առնչվող ոլորտներում

6) Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություն

7) Թիմային աշխատանքի պատրաստակամություն

8) Տարբեր իրավիճակներում աշխատելու և արագ կողմնորոշվելու ունակություն

9) Համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն

Փորձագետը պարտավոր է՝

  • Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները:
  • Պահպանել նախարարությունում սահմանված ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը:
  • Պահպանել աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման միջոցները:
  • Իրականացնել աշխատանքային օրենսդրությամբ, «Հանրային ծառայության մասին» օրենքով և պայմանագրով իրենց վերապահված այլ պարտականությունները:

Փորձագետի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը սահմանվում է մինչև 23.01.2024թ.:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 25.01.2023թ.:

Փորձագետների ընտրությունը կատարվում է փաստաթղթային եղանակով:

Աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3, հեռ.59-01-17,

էլ. փոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • դիմում Նախարարության գլխավոր քարտուղարի անունով.
  • տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմի /ների/, վկայականի /ների/, աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք/ներ համապատասխան մարմնից/ներից) պատճենները.
  • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասից կցագրման վկայականի պատճենները՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
  • անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը
  • մեկ լուսանկար 3+4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

Դիմումի ձևը կցվում է: