ՀՀ զինանշան

Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն

Մրցույթներ

Գիտատեխնիկական վարչությունում  (թվով 5) փորձագետների մրցույթ

2023-10-23T06:49:28+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` Համագործակցության փաստաթղթերի կազմում, ԳՀՓԿ աշխատանքների պլանների նախագծում, ընկերություններում ռազմական նշանակության ապրանքների՝ արտադրության, նորոգման, օգտահանման, գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների շրջանակներում աշխատատարության և նյութածախսի վերաբերյալ տեղեկատվության ուսումնասիրում,  գնահաշվարկների լիարժեք և արդյունավետ ստուգում, ոլորտում լիազոր մարմնի կողմից համաձայնեցման համար իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերի նախապատրաստում, ինչպես նաև առաջարկությունների տրամադրում։ Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն կրթություն. օտար լեզուների տիրապետում. իր լիազորությունների հետ կապված անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն, մասնագիտական գիտելիքներ, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում. համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն: Փորձագետը պարտավոր է՝ Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները: Պահպանել նախարարությունում սահմանված ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը: [...]

Գիտատեխնիկական վարչությունում  (թվով 5) փորձագետների մրցույթ2023-10-23T06:49:28+00:00

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)

2023-10-17T13:08:16+00:00

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն) Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-33.4-Մ2-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ: Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1) իրականացնում է  նախարարության (info@hti.am) և գործերի կազմակերպման վարչության (secretary@hti.am)  էլեկտրոնային փոստի նամակագրությունը,   ինչպես նաև  MTC CMS էլեկտրոնային հարթակին հետևելու աշխատանքները. 2) իրականացնում է փաստաթղթերի վիճակագրական տվյալների հաշվառումը և հաշվետվության տրամադրում. 3) իրականացնում է նախարարի, նախարարի տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի, գլխավոր քարտուղարի տեղակալի ստորագրությամբ ելից գրությունների առաքումը «mulberry» համակարգով, էլեկտրոնային փոստով և սուրհանդակային ծառայության միջոցով:   4) իրականացնում է Նախարարության մշտական և ժամանակավոր պահպանման ենթակա գործավարության փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները. 5) Մասնակցում  է Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Գլխավոր քարտուղարի [...]

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)2023-10-17T13:08:16+00:00

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետի արտաքին մրցույթ

2023-10-16T13:34:35+00:00

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-33.1-Մ2-6)  պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-33.1-Մ2-6)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթին մասնակցող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց լրացնում է դիմումը և լրացված դիմումին կցում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի [...]

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետի արտաքին մրցույթ2023-10-16T13:34:35+00:00

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)

2023-10-11T12:38:33+00:00

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3)  ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ: Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` իրականացնում է նախարարության գործունեությունը պատշաճ լուսաբանելու աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված իրավական ակտերի և դրանց նախագծերի նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակման, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանման ու հանրային քննարկմանը կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է նախարարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների, ճեպազրույցների, հայտարարությունների կազմակերպման, մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստման և նախարարության պաշտոնական կայքում ու ԶԼՄ-ներում հրապարակման աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված նյութերը, հաղորդագրությունները, փաստաթղթերը և իրավական ակտերն ու դրանց նախագծերը նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակումը, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանումն ու հանրային քննարկում կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է  տեսանյութերի և տեղեկագրերի պատրաստման [...]

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)2023-10-11T12:38:33+00:00

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետի ներքին մրցույթ

2023-10-06T04:50:26+00:00

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-33.1-Մ2-2) (ներքին մրցույթ) Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-33.1-Մ2-2)  պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:  Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-33.1-Մ2-2)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթին մասնակցող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց [...]

Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության ֆինանսաբյուջետային բաժնի գլխավոր մասնագետի ներքին մրցույթ2023-10-06T04:50:26+00:00

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)

2023-10-05T13:33:35+00:00

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3)  ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ: Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` իրականացնում է նախարարության գործունեությունը պատշաճ լուսաբանելու աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված իրավական ակտերի և դրանց նախագծերի նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակման, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանման ու հանրային քննարկմանը կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է նախարարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների, ճեպազրույցների, հայտարարությունների կազմակերպման, մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստման և նախարարության պաշտոնական կայքում ու ԶԼՄ-ներում հրապարակման աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված նյութերը, հաղորդագրությունները, փաստաթղթերը և իրավական ակտերն ու դրանց նախագծերը նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակումը, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանումն ու հանրային քննարկում կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է  տեսանյութերի և տեղեկագրերի [...]

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)2023-10-05T13:33:35+00:00

Ծրագրերի վարչությունում փորձագետի մրցույթ

2023-10-05T10:09:11+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1․ Միջոցառումների ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի հավաքագրման, մշակման, պահպանման, փոխանակման, միասնական և ստանդարտ ձևաչափերի մշակման և ներդրման աշխատանքների իրականացում  2.Բարձր  տեխնոլոգիական ոլորտում ռազմավարական պլանավորման և հեռանկարային զարգացման ծրագրերի տեսլականի մշակման, ռիսկերի գնահատման, երկարաժամկետ միջոցառումների նախագծման,  դրանց իրականացման ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքների իրականացում                                                                     3.Միջոցառումների ծրագրերի ռիսկերի վերլուծության, գնահատման, մոնիթորինգի պարբերական իրականացման, ընթացիկ հաշվետվությունների կազմման և վերջնարդյունքների գնահատման աշխատանքների իրականացում                          Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար [...]

Ծրագրերի վարչությունում փորձագետի մրցույթ2023-10-05T10:09:11+00:00

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)

2023-10-02T12:33:50+00:00

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3)  ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` իրականացնում է նախարարության գործունեությունը պատշաճ լուսաբանելու աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված իրավական ակտերի և դրանց նախագծերի նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակման, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանման ու հանրային քննարկմանը կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է նախարարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների, ճեպազրույցների, հայտարարությունների կազմակերպման, մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստման և նախարարության պաշտոնական կայքում ու ԶԼՄ-ներում հրապարակման աշխատանքները.  իրականացնում է բաժնին տրամադրված նյութերը, հաղորդագրությունները, փաստաթղթերը և իրավական ակտերն ու դրանց նախագծերը նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակումը, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանումն ու հանրային քննարկում կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում  է  տեսանյութերի և տեղեկագրերի [...]

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)2023-10-02T12:33:50+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ թվայնացման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

2023-09-27T13:47:49+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1.Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության վերահսկողության ներքո գտնվող կայքերի պատրաստում (հետևյալ ծրագրավորման լեզուներով կամ տեխնոլոգիաներով՝ PHP - Symfony framework, Mysql, Jquery կամ AngularJS, HTML, CSS, Սերվերի օպերացիոն համակարգը՝ Ubuntu 18 կամ 20, պետք է լինի 2 տիպի վիրտուալ մեքենա՝ development և production)։ 2․Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կայքի թարմացում՝ ըստ սահմանված պահանջների 3.Կայքերի նախագծում և ստեղծում Տվյալների միգրացիա Կայքերի անվտանգության ստուգում                                                     ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավասության ներքո գտնվող կայքերի սպասարկում                                    7.նոր կայքերի ստեղծում: Փորձագետը պարտավոր է՝ Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները: Պահպանել նախարարությունում սահմանված ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը: Պահպանել աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման միջոցները: [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ թվայնացման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին2023-09-27T13:47:49+00:00

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժին գլխավոր իրավաբանի մրցույթ

2023-09-27T13:19:04+00:00

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 24-33.2-Մ2-10)   Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 24-33.2-Մ2-10) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:  Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 24-33.2-Մ2-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող  արտաքին մրցույթին մասնակցող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց լրացնում [...]

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժին գլխավոր իրավաբանի մրցույթ2023-09-27T13:19:04+00:00