Ֆինանսական ոլորտ

2022-09-23T05:44:17+00:00

Օրենքներ «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենք «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք «ՀՀ հարկային օրենսգիրք» ՀՀ օրենք  «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենք  «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք  Որոշումներ ՀՀ կառավարության 03.03.2011թ. «Պետության սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս ունեցող առեվտրային կազմակերպությունների շահույթի բաշխման, շահութաբաժինների հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 5-ի  N 1194 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 202-Ն որոշում  ՀՀ կառավարության 19.07.2012թ. «Բյուջետային գործընթացի շրջանակներում շահութաբաժինների գծով Հայաստանի Հանրապետության [...]