ՀՀ զինանշան

Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն

Իրավական ակտեր

Home/Իրավական ակտեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 4-Ի ԹԻՎ 01-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՈՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ // 08-Ն

2023-06-05T14:00:18+00:00

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 4-Ի ԹԻՎ 01-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՈՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ // 08-Ն2023-06-05T14:00:18+00:00

Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտ

2022-09-23T11:20:36+00:00

Օրենքներ  «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին » Հայաստանի Հանրապետության օրենք  Որոշումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մարտի 24-ի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առևտրային կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին պետական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 399-Լ որոշում   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի «Լիազոր մարմին ճանաչելու, հավաստագրման հանձնաժողով ստեղծելու, հանձնաժողովի կազմը, հավաստագրման հանձնաժողովի աշխատանքների կազմակերպման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տնտեսավարող սուբյեկտների հավաստագրման կարգը, հավաստագրի ձևը, հավաստագրի գործողության ընթացքում ստացված արդյունքների մասին հաշվետվության ներկայացման կարգը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների շահերը ներկայացնող միավորումների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին հավաստագրման հանձնաժողովի կազմում ընդգրկելու կարգը և պայմանները հաստատելու մասին» N 312-Ն որոշում   

Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտ2022-09-23T11:20:36+00:00

Տեղեկատվության ազատության ոլորտ

2022-09-23T07:20:22+00:00

Օրենքներ «Տեղեկատվության ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Զանգվածային լրատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք  «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Հանրագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք  Որոշումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում լրագրողների հավատարմագրման օրինակելի կարգը հաստատելու մասին» թիվ 333-Ն որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի «Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից  մշակված կամ նրան առաքված տեղեկությունների գրանցման, դասակարգման, և պահպանման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների ու կազմակերպությունների կողմից տեղեկության կամ դրա կրկնօրինակի (պատճենի) տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 1204-Ն որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հանրային [...]

Տեղեկատվության ազատության ոլորտ2022-09-23T07:20:22+00:00

Միջազգային համագործակցության ոլորտ

2022-09-23T05:52:29+00:00

Օրենքներ «Միջազգային պայմանագրերի մասին»  ՀՀ օրենք Որոշումներ ՀՀ վարչապետի 2018թ. սեպտեմբերի 19-ի «Օտարերկրյա պետություններ գործուղումների կարգը և գործուղման արդյունքների մասին հաշվետվության օրինակելի ձեվը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2013 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1087-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 1230-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 29-ի «Գործուղման մեկնած աշխատողների գործուղման ծախսերի հատուցման համար կատարվող վճարումների նվազագույն և առավելագույն չափերն ու վճարման օտարերկրյա պետություններ ուսման կամ ծառայության գործուղված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի զինծառայողի և նրա ընտանիքի անդամների, օտարերկրյա պետությունում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմին ծառայության մեկնող դիվանագետի և նրա ընտանիքի անդամների` Հայաստանի Հանրապետությունից օտարերկրյա պետություն մեկնելու կամ օտարերկրյա պետությունից Հայաստանի Հանրապետություն [...]

Միջազգային համագործակցության ոլորտ2022-09-23T05:52:29+00:00

Ֆինանսական ոլորտ

2022-09-23T05:44:17+00:00

Օրենքներ «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենք «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք «ՀՀ հարկային օրենսգիրք» ՀՀ օրենք  «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենք  «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք  Որոշումներ ՀՀ կառավարության 03.03.2011թ. «Պետության սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս ունեցող առեվտրային կազմակերպությունների շահույթի բաշխման, շահութաբաժինների հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 5-ի  N 1194 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 202-Ն որոշում  ՀՀ կառավարության 19.07.2012թ. «Բյուջետային գործընթացի շրջանակներում շահութաբաժինների գծով Հայաստանի Հանրապետության [...]

Ֆինանսական ոլորտ2022-09-23T05:44:17+00:00

Թվայնացման ոլորտ

2022-09-23T05:33:55+00:00

Օրենքներ «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք Որոշումներ ՀՀ կառավարության 11.02.2021թ «Հայաստանի թվայնացման ռազմավարությանը, ռազմավարության միջոցառումների ծրագրին եվ արդյունքային ցուցանիշներին հավանություն տալու մասին» N 183-Լ որոշում ՀՀ կառավարության 25.05.2017թ «Պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների կիրառման կարգը սահմանելու, էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառմամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունները կամ գործողություններն էլեկտրոնային ձեվով ձեռք բերելիս շահագործվող էլեկտրոնային համակարգերի տեխնիկական ընդհանուր պահանջները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի N 1595-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 572-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 31.08.2015թ «Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների կատարման համար [...]

Թվայնացման ոլորտ2022-09-23T05:33:55+00:00

Փոստի ոլորտ

2022-09-23T05:26:00+00:00

Օրենքներ «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք Որոշումներ ՀՀ կառավարության 16.02.2012թ. «Փոտային կապի օպերատորի գործունեության կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 211-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 16.02.2012թ. «Սուրհանդակային կապի օպերատորի գործունեության կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 173-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 20.02.2014թ. «Փոստային կապի ոլորտում մոնիթորինգի իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 157-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 18.08.2006թ. «Օտարերկրյա պետությունների փոստային կապի ադմինիստրացիաների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցելիս ՀՀ փոստային կապի ադմինիստրացիայի իրավասության շրջանակները սահմանելու մասին» թիվ 1155-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 10.03.2005թ. «Փոստային կապի բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմին ու փոստային կապի ազգային օպերատոր սահմանելու և փոստային կապի ազգային օպերատորին փոստային կապի [...]

Փոստի ոլորտ2022-09-23T05:26:00+00:00

Կապի ոլորտ

2022-09-23T05:30:17+00:00

Օրենքներ «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենք «Տեսալսողական մեդիայի մասին» ՀՀ օրենք Որոշումներ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 14-ի «Ռադիոհաճախականության շերտերի կառավարական նշանակության սպեկտրի օգտագործման իրավասություն ունեցող սուբյեկտների ցանկը և կառավարական նշանակության սպեկտրի ռադիոհաճախականության շերտերի հատկացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 517-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» թիվ 1346-Լ որոշում ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի «Ռադիոհաճախականությունների կառավարման հանձնաժողովի հանդիպումների և քննարկումների (աշխատանքի) կարգը հաստատելու մասին» թիվ 992-Ն  որոշում ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Էլեկտրոնային հաղորդակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմին ճանաչելու մասին» [...]

Կապի ոլորտ2022-09-23T05:30:17+00:00

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2022-09-22T06:27:13+00:00

Ներբեռնեք այս իրավական ակտը որպես PDF ֆայլ

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ2022-09-22T06:27:13+00:00