Տեղեկատվության ազատություն

Բովանդակություն

Դիմում-բողոքներ

– Ի՞նչ տվյալներ պետք է ներկայացնել վարչական մարմնին ուղղված գրավոր դիմումով:

– Դիմողի անունը, ազգանունը, հասցեն, իրավաբանական անձի դեպքում ՝ նրա լրիվ անվանումը, գտնվելու վայրը, վարչական մարմնի անվանումը, դիմումով ներկայացվող պահանջը, դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկը, դիմումը կազմելու տարին, ամիսը և ամսաթիվը, դիմողի ստորագրությունը և իրավաբանական անձի կնիքը (ըստ ցանկության ):

– Ի՞նչ տվյալներ կարող է տեսնել դիմումատուն՝ իրեն տրված ծածկագրի համարը մուտքագրելով առցանց համակարգ:

– Իր դիմումի կարգավիճակը, տվյալ մարմնում դիմումի ստացման ամսաթիվը, դիմումին պատասխանելու համար նախատեսված ժամկետը, այն պաշտոնատար անձի տվյալները, ում կարող է ուղղել հարցերը:

– Ի՞նչպես ուղարկել դիմումը նախարարություն:

– Էլեկտրոնային փոստով, փոստի միջոցով, առձեռն (նախարարության փոստարկղ):