Իրավական ակտեր

ոլորտներ

Տիեզերք

Օրենքներ 

«Տիեզերական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

Որոշումներ

ՀՀ կառավարության 24.08.2022թ. «Տիեզերական տեխնիկայի և օբյեկտների օգտագործման (շահագործման), մշակման, ստեղծման, փորձարկման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1329-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 03.12.2020թ. «Տիեզերական տեխնիկայի և օբյեկտների գրանցման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 1985-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 03.12.2020թ. «Տիեզերական գործունեության լիցենզավորման կարգն ու պայմանները և լիցենզիայի ձեվը հաստատելու մասին» թիվ 1984-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 04.02.2021թ. «Շահագործումից հանված պետական սեփականություն հանդիսացող տիեզերական տեխնիկայի և օբյեկտների օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 123-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 15.04.2021թ. «Տիեզերական գործունեության իրականացման ընթացքում արձանագրված պատահարների՝ ներառյալ վթարների և աղետների քննության կարգը սահմանելու մասին» թիվ 563-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 17.12.2020թ. «Տիեզերական օբյեկտները և (կամ) տեխնիկան շահագործողի կողմից այլ շահագործողի օտարման նպատակով լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 2071-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 05.12.2002թ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տիեզերական հանութագրման աշխատանքների իրականացման տեխնիկական առաջադրանքը հաստատելու մասին» թիվ 2050-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 18.06.2009թ. «Տիեզերական նկարահանումների պլանավորման, երկրի հեռահար զոնդավորման տվյալների ընդունման, մշակման եվ տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 683-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 23.07.2020թ. «Տիեզերական գործունեության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» թիվ 1229-Ն որոշում