Իրավական ակտերն ըստ ոլորտների

Ոլորտներ

Անձնակազմի կառավարման ոլորտ

Օրենքներ

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք

Որոշումներ

ՀՀ կառավարության 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 1554-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2018 թ. նոյեմբերի 15-ի «Քաղաքացիական ծառայողին արձակուրդ տրամադրելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» N 1287-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2018 թ. նոյեմբերի 8-ի «Քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական գործուղման պայմաններն ու կարգը սահմանելու մասին» N 1239-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2018 թ. օգոստոսի 2-ի «Առանձին խնդիրների իրականացման համար պետական մարմինների կողմից փորձագետի ներգրավման կարգը և դեպքերը սահմանելու մասին» N 878-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2018 թ. հուլիսի 19-ի «Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» թիվ 814-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 2018 թ. հուլիսի 10-ի «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» N 792-Ն որոշում

Հրամաններ

ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2019 թ. հունվարի 9-ի «Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կարգը, վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող հիմնական չափանիշները, կրեդիտների սահմանման հիմնական սկզբունքները, կարիքները գնահատելու և անհատական ծրագիր կազմելու, ինչպես նաև համապատասխան մարմնի վերապատրաստման ծրագիրը կազմելու, միջազգային հավաստագրերի ճանաչելիության սկզբունքները, տեսակները սահմանելու մասին» N 2-Ն որոշում

ՀՀ փոխվարչապետի 2019 թվականի մարտի 11-ի «Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրային ծառայողների անձնական գործը վարելու ընթացակարգային առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» N 97-Ն որոշում

ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2019 թվականի մարտի 29-ի Վերակազմակերպումից և (կամ) կառուցվածքային փոփոխությունից հետո անձնակազմի  կառավարման ընթացակարգային առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» N 170-Ն որոշում

ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թվականի դեկտեմբերի 12-ի «Քաղաքացիական ծառայողի փորձաշրջանի հետ կապված   առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» N 441-Ն որոշում 

ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստերը կազմելու, թեստային առաջադրանքները ձևավորելու, թեստային առաջադրանքների բովանդակային առանձնահատկությունները, թեստային առաջադրանքների քանակը, հարցազրույցի անցկացման մեթոդաբանությունը և ձևաչափը սահմանելու մասին» N 499-Ն որոշում